Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Non Deficere ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Non Deficere en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Op alle door Bvba Bike service gesloten overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Het lid mag gedurende de openingstijden/lesuren trainen in Crossfit Non deficere, Steenberg 36, 3500 Hasselt en dit volgens zijn gekozen abonnementsformule.

Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van onze club indien er een geldig lidmaatschap is en indien de betaling voltooid is.

Crossfit Non Deficere behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.Overeenkomst

De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Crossfit Non deficere.

Crossfit Non deficere is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaadschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient met ingangsdatum van de wijziging door Crossfit Non deficere te zijn ontvangen.

3 Lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Crossfit Non deficere zal gerechtigd zijn om op eerder welk tijdstip de identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die de club binnenkomt te zijn ontvangen.

4 Lidmaatschap

Domiciliëringen starten op de 1edag van de volgende kalendermaand. Indien het lidmaatschap start na de 1stevan de maand, is het lid aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenn naar rato van het aantal extra dagen ( pro-rata maand).

Wanneer een dommiciliëring wordt gestorneerd mag Crossfit Non deficere een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen omhet bedrag alsnog te inscasseren.

Bij niet tijdige betalingen worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen de 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Crossfit Non deficere te worden voldaan.

Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Indien bvba Bike service dienst over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, in het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschulidgd. Wanneer Crossfit Non deficere over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door Crossfit Non deficere in rekening gebrachte kosten betaald zijn.

De overeengekomen lidmaatschapkosten en abonnementsbijdragen dienen bij aanvang van het contract per overschrijving of cash ( pro-rata maand) te worden voldaan waarna de maandelijkse dommiciliëring in werking treedt.

Alle abonnementen kunnen ook vooruit betaald worden. Beurtenkaarten worden altijd vooruit betaald. ( cash of via overschrijving) Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.

Alle prijzen zijn iclusief Btw. Crossfit Non deficere te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in hoogte van de BTW.

Crossfit Non deficere is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapprijs te indexeren met een maximaal van 10%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden van de afgesproken contractsduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Bij het niet verschaffen van een domiciliëringsnummer, binnen de 30 dagen na aangaan van het abonnement, is Crossfit Non deficere bevoegd om het volledige abonnementsgeld als onmiddellijk betaalbaar op te eisen.

Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidsmaatschapsgeld.

5 Privacy

Crossfit Non deficere gedraagt zich overeenkomstig de bepalin van de GDPR wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 25 mei 2018. Crossfit Non deficere is verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze leden database opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en de promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derde overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming. U kan meer informatie krijgen omtrent uw gegevens, wijzigingen doogeven of laten verwijderen via info@crossfitnondeficere.be

6. Beëindiging lidmaatschap

De 12 maanden , 6 maanden en 3 maanden abonnementen kunnen niet vroegtijgdig stopgezet worden. Indien het lid zijn lidmaatschap niet voor de einddatum opzegt, 30 dagen voor het einde van de maand door middel van een e-mail naar info@crossfitnondeficere.be, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaald duur met hetzelfde abonnement. De opzegperiode voor de stilzwijgende verlenging is 2 maanden ( enkel in geval van domiciliëring – vooruit betaald abonnementen kunnen niet terug gevorderd worden). Beurtenkaarten kunnen niet terug ingewisseld worden.

De nieuwe Maandelijkse opzegbare formule kan steeds stopgezet worden na het uitdoen van de maand waarin betaald is. Maanden die reeds verstreken zijn , kunnen nooit teruggevorderd worden.

7 A Bevriezing van abonnement bij verblijf in buitenland

Het lid kan bij verblijf in het buitenland zijn abonnement tijdelijk, met een minimum van 14 dagen en een maximaal van 30 dagen, bevriezen. De bevriezing moet schriftelijk via e-mail naar info@crossfitnondeficere.be gemeld worden.

Crossfit Non deficere is bevoegd een administratieve kost van €10 per bevriezing in rekening te brengen.

Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.

Standaard blijft de domiciliëring gedurende de bevriezing doorlopen. Indien de domiciliëring is blijven doorlopen in de periode van afwezigheid, zullen de aantal dagen die reeds geïnd zijn aan de eindperiode van het abonnement gekoppeld worden.

Een abonnnement kan maximaal 2x per jaar bevroren worden.

7 B Ziekte, Blessure/letsel.

In geval van ziektes, blessures of letsels die langdurig herstel met zich meebrengen, kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden voor een langere periode, het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap omwille van deze redenen is enkel mogelijk op vertoon van een medisch attest ondertekend door een specialist of behandeld arts. Het tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap loopt tot de datum van genezing of herstel aangeduid door een behandelend arts. Daarna zal het lidmaatschap normaal doorlopen en het lid dient vanaf dat moment dus opnieuw aan de maandelijkse bijdrage te voldoen. Het stopzetten van het contract kan in geen enkel geval met terugwerkende kracht aangevraagd worden en de reeds aan Crossfit Non Deficere betaalde bedragen kunnen niet terugbetaald worden.

8 Openingstijden

Crossfit Non deficere is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemaan erkende feestdagen schoolvakanties of buitengewone omstandigheden.

Crossfit Non deficere is bevoegd de openingstijden van ( of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Crossfit Non deficere is bevoegd de club voor dringende reparatie en onderhoudswerken te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van contributie gelden.

Crossfit Non deficere houdt zich het recht om lessen te schrappen of te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht. Het minimum aantal deelnemers per les moet steeds 2 zijn.

9 Persoonsgegevens

Verandering m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bv adres of bankgegevens) dienen direct aan Crossfit Non deficere te worden doorgegeven.

Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Rx box kosten dient te makenom de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Het lid verklaart dat er geen medische redenen of andere redenen, vanwelke aard dan ook, zijn die het lid kunnen verhinderen om deel te nemen aan de activiteiten van Crossfit Non deficere. Het lid verklaart in goede gezondheid te zijn.

10 Aansprakelijkheid

Crossfit Non deficere is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, overlijden of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Crossfit Non deficere of haal leidinggevenden. Leden dienen zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch het bedrijf, noch de medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebeid van de club. CrossFit Non Deficere is ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking.

11 Huisregelement

Het lid is bekend dat Crossfit Non deficere bepaalde huisregels hanteert zoals fair play, sportiviteit en respect voor elk lid. Disciminatie op welk vlak dan ook wordt niet getolereerd. Het gebruik van drugs, doping of gelijk welke wettelijke verboden stimulerende middelen is niet toegestaan in de club en kan tot uitsluiting uit de club leiden zonder aanspraak op enige vergoeding.

Crossfit Non deficere is een rookvrij omgeving.

De club kan ten alle tijden de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Groepslessen gaan niet door bij een bezetting van minder dan 2 man.

Crossfit Non deficere kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een les niet doorgaat.

12 Slotbepaling

Overeenkomsten tussen lid en Crossfit Non deficere kunnen alleen schriftelijke worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.